KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK

Opublikowane przez Maria Makieła w dniu

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK !
Kanalizacja sanitarna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków zostały zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z domów – nieczystości sanitarne: z kąpieli, mycia, prania i papieru toaletowego z WC. Niestety zdarza się, że wraz ze ściekami płyną także inne odpady, które to wcześniej czy później mogą powodować zatykanie przewodów kanalizacyjnych, a jeżeli już dostaną się przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię. Następstwem awarii jest również wylanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ich w kanałach co powoduje powstawanie nieprzyjemnych odorów. Koszt usuwania awarii sieci, wymiany pomp lub usunięcia skutków zanieczyszczenia ściekami jest bardzo wysoki i ma znaczący wpływ na wzrost cen ścieków.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZEDSTAWIAMY ZESTAWIENIE ODPADÓW, KTÓRYCH NIE WOLNO WRZUCAĆ LUB WLEWAĆ DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH – NAWET JEŚLI SĄ W STANIE ROZDROBNIONYM:

– waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien oraz innych części garderoby (materiały te łączą się w sploty, przyklejają się do ścian kanałów uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków, jak również powodując zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i powodują uszkodzenia),

– ręczników papierowych, ręczników do wycierania wymion krów, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz nawijając się na wirniki pomp w pompowniach powodując awarię i w rezultacie konieczność wymiany,

– niedopałków papierosów, patyczków do uszu, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości,

– igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej,

– materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór, obierek, wytłoczyn które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,

– tłuszczów i olejów, które tężeją w rurach zmniejszając ich średnice, co skutkuje zatkaniem sieci kanalizacyjnej i uszkodzeniem urzadzeń,

– odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy, ścieków z kiszonki.

DO KANALIZACJI SANITARNEJ NIE WOLNO RÓWNIEŻ ODPROWADZAĆ WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH, A TAKŻE WÓD DRENAŻOWYCH.

Informujemy także, że niedopuszczalne oraz niezgodne z prawem jest opróżnienie szamb do sieci kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji zbiorczej bez zawartej umowy na odprowadzanie ścieków z nieruchomości.

Pouczenie.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków, a także nie stosowanie się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (określających czego nie wolno wprowadzać do sieci kanalizacyjnej), PODLEGA KARZE OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO GRZYWNY DO 10 000 ZŁ.

Kategorie: Informacje