Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: nidzicakw.pl

Związek Międzygminny „ Nidzica ” z siedzibą pod adresem: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12 ; NIP: 662-005-00-76 .

(Administrator) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis nidzicakw.pl Zależy nam, aby każdy użytkownik posiadał informacje w zakresie pozyskiwanych przez nas danych oraz stosowanych środków ochrony prywatności użytkowników.

Administratorem danych jest Związek Międzygminny „ Nidzica” z siedzibą pod adresem: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych, który nadzoruje przetwarzanie danych osobowych . W celu uzyskania informacji z zakresu ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej pod adresem email:biuro@data-protect.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych osobowych, tj. adres naszej siedziby, wskazany wyżej. Serwis zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Informujemy, że nie mamy wpływu na zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności danej strony internetowej po przejściu do witryny.

Poniżej zostały określony warunki korzystania z naszego serwisu oraz stosowana polityka prywatności.

Dane o użytkowniku gromadzone przez Serwis Podczas wizyty użytkownika w naszym serwisie automatycznie zapisywane są tzw. logi dostępowe – anonimowe informacje np. czas Państwa wizyty, adres IP, adres URL, użyta przeglądarka internetowa.
Informacje te są przez nas wykorzystywane w administrowaniu serwisem, diagnozowaniu problemów dotyczących pracy serwera oraz analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.
Zapewniamy Państwa, że informacje zawarte w logach dostępowych nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do zarządzania serwerem, ponadto nie są w jakikolwiek sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu, w szczególności z danymi użytkowników korzystających z formularza kontaktowego i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

Uprawnienia użytkownika

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz niniejszą Polityką Prywatności w celach kontaktowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania albo podmioty przetwarzające, z którymi współpracujemy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe zostaną usunięte na żądanie użytkownika, jeżeli:

 1. dane osobowe nie są niezbędne do celu, w których zostały zebrane,
 2. użytkownik cofnie zgodę na ich przetwarzanie i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. użytkownik wniósł skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

Ponadto informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne obligują nas do przetwarzania danych.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona lub uzupełniona poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności w serwisie nidzicakw.pl Integralną częścią Polityki prywatności jest Klauzula informacyjna zamieszczona w serwisie Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz możliwości realizacji praw osób, których dane dotyczą, dostępne pod adresem klauzula informacyjna administratora danych, klauzula monitoring wizyjny .