Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej

Związek Międzygminny „Nidzica” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.
 • strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, ze strona internetowa nidzicakw.pl spełnia wymagania w 99,78%. Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Makieła.
 • E-mail: m.makiela@nidzicakw.pl
 • Telefon: 41 3521-801 wew. 216

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Związku Międzygminnego „Nidzica”   usytuowany jest przy ul. Zielona 12 w Kazimierzy Wielkiej.

Budynek jest 2-kondygnacyjny.

Do budynku można dojechać wyłącznie własnym środkiem transportu, brak środków komunikacji publicznej.

Przed budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i słabowidzących.